Ledenadministratie

Het lidmaatschap van de vereniging staat in eerste instantie open voor bewoners van Lansingerland en/of gezinsleden van speelgerechtigde leden. Voor zover het ledenbestand dit toelaat kunnen aanvragen van personen uit de regio gehonoreerd worden (zie Aanvragen hieronder).

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, derhalve is het "lenen" van ledenpasjes ontoelaatbaar.

Aanvragen

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de Ledenadministratie door middel van het aanmeldingsformulier op de pagina "Lid worden" of door schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt aanmelding met een lidmaatschap gehonoreerd of volgt er een plaatsing op de wachtlijst, afhankelijk van het ledenbestand.

Om tennisles te kunnen volgen is lidmaatschap van LTC Triomf verplicht. Aangeraden wordt om eerst contact op te nemen met onze tennisschool of daar nog plaatsingsruimte is en daarna zich aan te melden voor het lidmaatschap.

Type leden en hun speelmogelijkheden

Senioren;
Zijn leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd hebben bereikt. Senioren hebben volledige speelmogelijkheid.

Beperkte leden (dagleden)
Hebben dezelfde speelmogelijkheden als senioren, maar mogen niet spelen op doordeweekse dagen vanaf 18.00 uur.

Junioren
Zijn leden die op de 1e januari van het verenigingsjaar de 17 jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Ze zijn dus geen junior meer in het jaar waarin ze 18 worden.
Junioren hebben dezelfde speelmogelijkheden als senioren, maar junioren jonger dan 16 jaar mogen niet spelen op doordeweekse dagen vanaf 18:00 uur.

Aspiranten
Dit zijn nieuwe leden die op de 1e januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud zijn.
Voor aspiranten geldt:
- Aspiranten worden na een jaar automatisch junior.
- Aspiranten betalen hetzelfde inschrijfgeld als junioren.
- Aspiranten hebben dezelfde speelmogelijkheden als junioren.

Slapende leden
Indien een lid om medische reden een groot deel van het jaar niet in staat is om te tennissen kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie om tijdelijk genoteerd te worden als "slapend lid" met eventueel een reductie van contributie.

Donateurs

Eenieder die de tennisclub een warm hart toedraagt kan zich voor elk bedrag als donateur aanmelden bij het bestuur. Donateurs zullen zo goed mogelijk geinformeerd worden over het reilen en zeilen binnen de vereniging en zijn welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.

De beperking van de speelmogelijkheden voor de junioren en de beperkte leden zijn verwerkt in het elektronisch afschrijfsysteem. Een baan kan alleen worden gereserveerd op tijden dat dit is toegestaan.


Klik hier voor het aanmeldingsformulier om lid te worden van LTC Triomf.

Inschrijfgeld en Contributie

Indien men als lid aangenomen wordt dient er een inschrijfgeld en uiteraard contributie betaald te worden.

Inschrijfgeld:


  25,--
  12,--
Senioren
Junioren

Contributie: 162,50  Senioren

132,50  Beperkte leden (dagleden)

  80,-- Junioren

  50,-- Aspiranten
    35,-- Slapende leden 
  €    97,50 18 tot 25 jaar overdag en in het weekend en deelname aan alle activiteiten 

De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur bovengenoemde bedragen doen wijzigen.

Het verenigingsjaar en het lidmaatschap loopt van 1 november t/m 31 oktober. 
De contributie wordt in januari van het verenigingsjaar via automatische incasso geïnd. Indien automatische incasso niet mogelijk is wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Nieuwe leden betalen voor het lopende verenigingsjaar procentueel minder contributie, namelijk: 
- 100% bij lid worden in november t/m april
-  75% bij lid worden in mei t/m juli
-  50% bij lid worden in augustus t/m oktober
De resulterende contributiebedragen worden afgerond op gehele euro's.
Nieuwe leden ontvangen de rekening voor de contributie en het inschrijfgeld aan het eind van het kwartaal waarin ze lid zijn geworden.

Contactpersoon

Marjo van der Wel
Ledenadministratie
010-5213174
ledenadministratie@ltctriomf.nl

 

 

Opzegging

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar of door het invullen van onderstaand wijzigingsformulier, opzegging is dan alleen geldig indien de opzegging als zodanig wordt bevestigd door de ledenadministrateur.

Wordt het lidmaatschap opgezegd na 31 december dan is de volledige contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar. 

Wijzigingsformulier

Onderstaand kunt u wijzigingen voor de ledenadministratie doorgeven.

Door het opgeven van uw rekeningnummer geeft u de ledenadministratie uitsluitend toestemming de jaarlijkse contributie eind januari af te schrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Bij opzegging wordt het op prijs gesteld als u de reden van opzegging ook vermeld. Mocht de reden namelijk liggen bij de vereniging, dan kan actie worden ondernomen om herhaling te voorkomen.

 


Wijziging verzenden