Lid worden

Wij zijn verheugd dat u overweegt om lid te worden van onze vereniging. LTC Triomf is een gezellige tennisvereniging met buitenbanen welke het gehele jaar bespeelbaar zijn. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers wordt u als lid een diversiteit aan activiteiten aangeboden. Onze interne competitie in het voorjaar, het openingstoernooi, het invitatietoernooi, het open toernooi, de clubkampioenschappen, de voorjaars- en herfst competitie en het racket trekken op dinsdagavond. Deelname aan de clubkampioenschappen en competitie door de jeugd wordt door ons gestimuleerd. Speciaal voor kinderen wordt georganiseerd: het ouder-kind toernooi, het poffertjestoernooi en het luilaktoernooi. Daarnaast wordt de jeugd door o.a. de spelerspas uitgedaagd om meer vrij te gaan spelen.
Bent u al enthousiast?, vul dan onderstaand lidmaatschapsformulier in!

Nadere informatie over het lidmaatschap, kunt u bij de ledenadministratie te vinden.

We hopen u binnenkort te verwelkomen als nieuw lid van onze vereniging.

Met vriendelijke groet,
Joost Oudshoorn, voorzitter L.T.C. "Triomf"

Inschrijfgeld en Contributie

Indien men als lid aangenomen wordt dient er een inschrijfgeld en uiteraard contributie betaald te worden.

Inschrijfgeld:


  25,--
  12,--
Senioren
Junioren

Contributie: 162,50  Senioren

132,50  Beperkte leden (dagleden)

  80,-- Junioren

  50,-- Aspiranten
    35,-- Slapende leden 
  €    97,50 18 tot 25 jaar overdag en in het weekend en deelname aan alle activiteiten 

De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur bovengenoemde bedragen doen wijzigen.

Het verenigingsjaar en het lidmaatschap loopt van 1 november t/m 31 oktober. 
De contributie wordt in januari van het verenigingsjaar via automatische incasso geïnd. Indien automatische incasso niet mogelijk is wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Nieuwe leden betalen voor het lopende verenigingsjaar procentueel minder contributie, namelijk: 
- 100% bij lid worden in november t/m april
-  75% bij lid worden in mei t/m juli
-  50% bij lid worden in augustus t/m oktober
De resulterende contributiebedragen worden afgerond op gehele euro's.
Nieuwe leden ontvangen de rekening voor de contributie en het inschrijfgeld aan het eind van het kwartaal waarin ze lid zijn geworden.

Aanmelding lidmaatschap

Door verzending van onderstaande gegevens geeft u aan akkoord te gaan met:

 

 

 • onderstaande voorwaarden voor het lidmaatschap van onze vereniging;
 • gelijktijdige inlevering bij de ledenadministrateur van een pasfoto voor de ledenpas;
 • automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie van het door u ingevulde rekeningnummer.
 • beëindiging van het lidmaatschap dient U voor 31-10 schriftelijk of via mail door te geven aan: ledenadministratie@ltctriomf.nl

 

Aanmelding verzenden           

Contactpersoon

Marjo van der Wel
Ledenadministratie
010-5213174
ledenadministratie@ltctriomf.nl

Tennispark


Voorwaarden lidmaatschap


 • Voor alle vragen betreffende inschrijving als lid van onze vereniging kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur: Marjo v.d. Wel, Telefoon: 010 - 5213174 of e-mail ledenadministratie@ltctriomf.nl.
 • Om lid te kunnen worden dient naast indiening van dit formulier gelijktijdig een pasfoto (35 x 45 mm met naam op achterzijde) te worden ingeleverd bij de ledenadministratie, dit mag ook digitaal worden aangeleverd.
 • U gaat akkoord met de regels en de jaarlijkse contributie zoals vermeld op onze website op de pagina Ledenadministratie. Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in december kunnen de kosten van het lidmaatschap worden herzien.
 • Door vermelding van uw rekeningnummer op het aanvraagformulier gaat u akkoord met automatische afschrijving van de jaarlijks verschuldigde contributie. Deze automatische afschrijving vindt uitsluitend plaats onder de voorwaarden zoals contractueel vastgelegd tussen de RABO bank en LTC Triomf.
 • Het lidmaatschap loopt parallel aan het verenigingsjaar, namelijk van 1 november tot 1 november het volgende jaar. De verschuldigde contributie wordt jaarlijks eind januari in het verenigingsjaar van uw rekening afgeschreven. Medio januari krijgt u hiervan bericht, c.q. wordt de rekening verzonden.
 • Ingevolge artikel 8a van de statuten verplichten seniorleden zich tot het verrichten van bardienst. In de praktijk 2 keer in het zomerseizoen. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd. Elk jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering de boete vastgesteld voor het niet komen opdagen.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 oktober van het volgende verenigingsjaar (1 november t/m 31 oktober). Indien opzegging plaatsvindt na 31 december is statutair contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar of worden andere sancties door het bestuur opgelegd.
 • Het bestuur is bevoegd aan die leden, die hun contributie niet of niet tijdig betalen een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
 • Junioren zijn zij, die na 1 januari van het jaar van inschrijving nog geen 18 jaar worden.
 • Aspiranten zijn zij, die na 1 januari van het jaar van inschrijving nog geen 13 jaar worden. Aspiranten worden na één jaar automatisch junior.
 • Beperkte leden (dagleden) mogen alleen niet tennissen vanaf 18:00 uur op maandag t/m vrijdag. Zij kunnen echter deelnemen aan alle evenementen die georganiseerd worden door de vereniging.
 • Als er een wachtlijst is kan in overleg met de ledenadministrateur ingeschreven worden als beperkt lid (daglid). Bij elk nieuw seizoen wordt de wachtlijst zoveel mogelijk opgeschoond, waarbij deze beperkte leden voorrang krijgen voor het senior lidmaatschap. Het beperkt lidmaatschap wordt daarbij automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap.
 • U gaat er mee akkoord dat de vereniging u per E-mail op de hoogte houdt van nieuwsberichten over de vereniging.
 • Voor het volgen van tennislessen is lidmaatschap van LTC Triomf verplicht. Indien u lid wordt om tennisles te kunnen nemen, dan wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de tennisschool of er plaats is.  Voor tennisles zie: Tennislessen.