Onderstaand kun je je inschrijven voor het lidmaatschap van LTC Triomf.

  Aanmelding lidmaatschap

  Door verzending van onderstaande gegevens geeft u aan akkoord te gaan met:
  - de voorwaarden voor het lidmaatschap van onze vereniging;
  - bijvoegen van een pasfoto voor de ledenpas;
  - automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie van het door u ingevulde rekeningnummer.
  - beëindiging van het lidmaatschap dient U voor 1 november schriftelijk of via e-mail door te geven aan:
  ledenadministratie@ltctriomf.nl

  Geslacht (verplicht)
  ManVrouw

  Type lidmaatschap (verplicht)
  JuniorBeperktSeniorStudentDonateur

  Informatie

  Marjo van der Wel
  Ledenadministratie
  Telefoon: 06 - 53 417 578

  Voorwaarden lidmaatschap

  • Voor alle vragen betreffende inschrijving als lid van onze vereniging kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur: Marjo v.d. Wel, Telefoon: 010 – 5213174 of e-mail ledenadministratie@ltctriomf.nl.
  • Om lid te kunnen worden dient naast indiening van dit formulier gelijktijdig een pasfoto (35 x 45 mm met naam op achterzijde) te worden ingeleverd bij de ledenadministratie, dit mag ook digitaal worden aangeleverd.
   U gaat akkoord met de regels en de jaarlijkse contributie zoals vermeld op onze website, zie Ledenadministratie. Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in december kunnen de kosten van het lidmaatschap worden herzien.
  • Door vermelding van uw rekeningnummer op het aanvraagformulier gaat u akkoord met automatische afschrijving van de jaarlijks verschuldigde contributie. Deze automatische afschrijving vindt uitsluitend plaats onder de voorwaarden zoals contractueel vastgelegd tussen de RABO bank en LTC Triomf.
  • Het lidmaatschap loopt parallel aan het verenigingsjaar, namelijk van 1 november tot 1 november het volgende jaar. De verschuldigde contributie wordt jaarlijks eind januari in het verenigingsjaar van uw rekening afgeschreven. Medio januari krijgt u hiervan bericht, c.q. wordt de rekening verzonden.
  • Ingevolge artikel 8a van de statuten verplichten seniorleden zich tot het verrichten van bardienst. In de praktijk 2 keer in het zomerseizoen. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd. Elk jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering de boete vastgesteld voor het niet komen opdagen.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 november van het volgende verenigingsjaar (1 november t/m 31 oktober). Indien opzegging plaatsvindt na 31 december is statutair contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar of worden andere sancties door het bestuur opgelegd.
  • Het bestuur is bevoegd aan die leden, die hun contributie niet of niet tijdig betalen een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
  • Junioren zijn zij, die na 1 januari van het jaar van inschrijving nog geen 18 jaar worden.
  • Aspiranten zijn zij, die na 1 januari van het jaar van inschrijving nog geen 13 jaar worden. Aspiranten worden na één jaar automatisch junior.
  • Beperkte leden (dagleden) mogen alleen niet tennissen vanaf 18:00 uur op maandag t/m vrijdag. Zij kunnen echter deelnemen aan alle evenementen die georganiseerd worden door de vereniging.
  • Als er een wachtlijst is kan in overleg met de ledenadministrateur ingeschreven worden als beperkt lid (daglid). Bij elk nieuw seizoen wordt de wachtlijst zoveel mogelijk opgeschoond, waarbij deze beperkte leden voorrang krijgen voor het senior lidmaatschap. Het beperkt lidmaatschap wordt daarbij automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap.
  • U gaat er mee akkoord dat de vereniging u per E-mail op de hoogte houdt van nieuwsberichten over de vereniging.
  • Voor het volgen van tennislessen is lidmaatschap van LTC Triomf verplicht. Indien u lid wordt om tennisles te kunnen nemen, dan wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de tennisschool of er plaats is.  Voor lessen kijk bij tennisles en/of padelles