Onderstaand kun je je inschrijven voor het lidmaatschap van LTC Triomf.

  Aanmelding lidmaatschap


  Door verzending van onderstaande gegevens geeft u aan akkoord te gaan met:
  - de voorwaarden voor het lidmaatschap van onze vereniging;
  - bijvoegen van een pasfoto voor de ledenpas;
  - automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie van het door u ingevulde rekeningnummer.
  - beëindiging van het lidmaatschap dient U voor 1 december schriftelijk of via e-mail door te geven aan:
  ledenadministratie@ltctriomf.nl

  Geslacht (verplicht)
  ManVrouw

  Type lidmaatschap (verplicht)
  Senior compleet € 224,- (voorlopig wachtlijst)Senior Tennis € 191,-Senior Padel € 191,- (voorlopig wachtlijst)Student compleet € 150,- (voorlopig wachtlijst)Student Tennis € 125,-Student Padel € 150,- (voorlopig wachtlijst)Junior € 99,-Aspirant junior € 60,-Daglid € 145,-Donateur € 44,-

  Informatie

  Marjo van der Wel
  Ledenadministratie
  Telefoon: 06 - 53 417 578

  Voorwaarden lidmaatschap

  • Voor alle vragen betreffende inschrijving als lid van onze vereniging kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur: Marjo v.d. Wel, Telefoon: 06 – 53417578 of e-mail ledenadministratie@ltctriomf.nl
  • Om lid te kunnen worden dient het inschrijfformulier op de website te worden ingevuld en verzonden, met daarin toegevoegd een pasfoto.
   U gaat akkoord met de regels en de jaarlijkse contributie zoals vermeld op onze website, zie Ledenadministratie. Elk nieuw lid betaalt inschrijfgeld. Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in het begin van het nieuwe jaar kunnen de kosten van het lidmaatschap worden herzien.
  • Door vermelding van uw rekeningnummer op het aanvraagformulier gaat u akkoord met automatische afschrijving van de jaarlijks verschuldigde contributie. Deze automatische afschrijving vindt uitsluitend plaats onder de voorwaarden zoals contractueel vastgelegd tussen de RABO bank en LTC Triomf.
  • Het lidmaatschap loopt parallel aan het verenigingsjaar, namelijk van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. De verschuldigde contributie wordt jaarlijks eind februari/begin maart in het verenigingsjaar van uw rekening afgeschreven. 1 Week voor incasso krijgt u hiervan bericht, c.q. wordt de rekening verzonden.
  • Ingevolge artikel 8a van de statuten verplichten seniorleden zich tot het verrichten van bardienst. In de praktijk 2 keer per jaar. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd. Elk jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering de boete vastgesteld voor het niet komen opdagen. Aan het begin van het jaar of bij aanvang van het lidmaatschap bestaat de mogelijk de bardienst af te kopen.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het volgende verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december). Indien opzegging plaatsvindt na 30 november is statutair contributie verschuldigd voor het lopende verenigingsjaar of worden andere sancties door het bestuur opgelegd. Dagleden 2 dienen 1 maand voor einde lidmaatschap op te zeggen.
  • Het bestuur is bevoegd aan die leden, die hun contributie niet of niet tijdig betalen een boete op te leggen overeenkomstig het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
  • Junioren zijn zij, die na 1 januari van het jaar van inschrijving nog geen 18 jaar worden.
  • Dagleden 1 en 2 mogen alleen niet tennissen vanaf 17.00 uur op maandag t/m vrijdag. Zij kunnen echter deelnemen aan alle evenementen die georganiseerd worden door de vereniging. Dagleden 1 en 2 leden worden ingeschreven bij de KNLTB en mogen ook deelnemen aan competities en toernooien.
  • Als er een wachtlijst is kan in overleg met de ledenadministrateur ingeschreven worden als daglid. Bij elk nieuw seizoen wordt de wachtlijst zoveel mogelijk opgeschoond, waarbij deze dagleden voorrang krijgen voor het senior lidmaatschap. Het daglidmaatschap kan dan op verzoek omgezet worden in een volledig lidmaatschap.
  • U gaat er mee akkoord dat de vereniging U per E-mail op de hoogte houdt van nieuwsberichten over de vereniging.
  • Voor het volgen van tennis- en padellessen is lidmaatschap van LTC Triomf verplicht. Indien u lid wordt om tennis- of padelles te kunnen nemen, dan wordt aangeraden eerst contact op te nemen met de tennis- of padelschool of er plaats is.  Voor lessen kijk bij tennisles en/of padelles.